עוֹבדות בצל אלימות: משמעויות העבודה בשכר בעולמן של נשים שורדות אלימות בני זוג בעידן של אזרחות שוק

נשים שורדות אלימות בני זוג מצופות למלא אחר החוזה האזרחי, הנוהג כיום במדינות המערב ובכללן בישראל, ולפתח עצמאות כלכלית דרך תעסוקה בשכר. חוזה רווח זה של אזרחות שוק מיושם באמצעות פרקטיקות ניאו-ליברליות, אשר מקדמות השתלבות תעסוקתית של שורדות האלימות דרך תוכניות 'מרווחה לעבודה', אולם במקביל גם מצמצמות את אחריות המדינה להגן עליהן מכוחות השוק. מחקר קודם של ליסה בראש הדגים כיצד ההתניה של התמיכה המדינתית במאמץ של נשים שורדות אלימות לפתח עצמאות כלכלית דרך שכר עבודה, מתעלמת מנסיבות חייהן הייחודיות. התניה זו אף מעצימה את פגיעוּתן ומציידת את הגברים האלימים בזירה נוספת להפעלת השליטה האלימה – זירת העבודה. למרות חשיבותם של ממצאים אלו, טרם פותח דיון מעמיק בנוגע לגבול השברירי והמיטשטש שבין אלימות בספירה הפרטית לבין אלימות בספירה הציבורית.